دانلود اپلیکیشن مهدی سماواتی + متن

متن اپلیکیشن با ترجمه فارسی

بار الها به سوی تو و به سوی تو باز می گردم ای پیامبر رحمت محمد صلی الله علیه و آله و سلم.

خدایا من به تو التماس می کنم و به سوی تو می آیم، به پیامبرت، پیامبر رحمت، حضرت محمد (ص) رو می کنم.

یا ابوالقاسم یا رسول الله یا امام الرحمه یا مولای ما و مولای ما.

ای اباالقاسم، ای رسول خدا، ای هادی رحمت، ای پروردگار ما و پروردگار ما.

او ما را راهنمایی می کند، برای ما شفاعت می کند و ما را به درگاه خدا می خواند و اولین کسی است که به نیازهای ما پاسخ می دهد.

او را آوردیم و شفاعت گرفتیم و به درگاه خدا به تو پناه بردیم و آرزوی خود را در دست خود به تو عرضه داشتیم.

خدایا ما را در پیشگاه خدا شفاعت کن.

ای مرد بزرگوار در پیشگاه خداوند ما را در پیشگاه خداوند شفاعت کن

یا اباالحسن، یا امیرالمؤمنین، یا علی بن ابیطالب، یا حجت خدا بر خلقش، یا پروردگار ما و پروردگار ما.

اى اباالحسن اى امير صالحان اى على بن ابى طالب اى حجت خدا بر مردم اى سرور و مولاى ما.

او ما را راهنمایی می کند، برای ما شفاعت می کند و ما را به درگاه خدا می خواند و اولین کسی است که به نیازهای ما پاسخ می دهد.

او را آوردیم و شفاعت گرفتیم و به درگاه خدا به تو پناه بردیم و آرزوی خود را در دست خود به تو عرضه داشتیم.

خدایا ما را در پیشگاه خدا شفاعت کن.

ای مرد بزرگوار در پیشگاه خداوند ما را در پیشگاه خداوند شفاعت کن

یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا کوره عین الرصول یا معشوقه و مادر ما.

ای فاطمه زهرا، ای دختر محمد، ای نور چشم پیامبر، ای بانو و سرور ما.

او ما را راهنمایی می کند و شفاعت می کند و ما را به درگاه خدا می خواند و اوست که نیازهای ما را برآورده می کند.

او را آوردیم و شفاعت گرفتیم و به درگاه خدا به تو پناه بردیم و آرزوی خود را در دست خود به تو عرضه داشتیم.

یا وجیحه با الله، شفای ما نزد الله

ای مرد بزرگوار در پیشگاه خداوند ما را در پیشگاه خداوند شفاعت کن

اى ابومحمد، يا حسن بن على، اى مجتبى، يا پسر رسول خدا، يا حجت خدا بر خلقش، يا مولاي ما و مولاي ما.

اى ابا محمد، اى حسن بن على، اى برگزیدگان، فرزند رسول خدا، اى حجت خدا بر قومش، اى سرور و سرور ما.

او ما را راهنمایی می کند، برای ما شفاعت می کند و ما را به درگاه خدا می خواند و اولین کسی است که به نیازهای ما پاسخ می دهد.

او را آوردیم و شفاعت گرفتیم و به درگاه خدا به تو پناه بردیم و آرزوی خود را در دست خود به تو عرضه داشتیم.

خدایا ما را در پیشگاه خدا شفاعت کن.

ای مرد بزرگوار در پیشگاه خداوند ما را در پیشگاه خداوند شفاعت کن

  رئیس جمهور در پیامی درگذشت مادر شهیدان صنیاحانی را تسلیت گفت

اى ابوعبدالله يا حسين بن على، اى شهيد، اى فرزند رسول خدا، يا حجت خدا بر خلقش، يا پروردگار ما و پروردگار ما.

اى اباعبدالله، اى حسين بن على، اى شهيد صراط مستقيم، اى فرزند رسول خدا، اى تسلط بر مردم، اى پروردگار و سرور ما.

او ما را راهنمایی می کند، برای ما شفاعت می کند و ما را به درگاه خدا می خواند و اولین کسی است که به نیازهای ما پاسخ می دهد.

او را آوردیم و شفاعت گرفتیم و به درگاه خدا به تو پناه بردیم و آرزوی خود را در دست خود به تو عرضه داشتیم.

خدایا ما را در پیشگاه خدا شفاعت کن.

ای مرد بزرگوار در پیشگاه خداوند ما را در پیشگاه خداوند شفاعت کن

یا اباالحسن یا علی بن الحسین یا زین العابدین بن رسول الله یا حجت خدا بر خلقش یا پروردگار ما و پروردگار ما.

اى اباالحسن، اى على بن الحسين، اى گرانقدر حجاج، اى فرزند رسول خدا، اى حجت خدا بر خلق، اى سرور و سرور ما.

او ما را راهنمایی می کند، برای ما شفاعت می کند و ما را به درگاه خدا می خواند و اولین کسی است که به نیازهای ما پاسخ می دهد.

او را آوردیم و شفاعت گرفتیم و به درگاه خدا به تو پناه بردیم و آرزوی خود را در دست خود به تو عرضه داشتیم.

خدایا ما را در پیشگاه خدا شفاعت کن.

ای مرد بزرگوار در پیشگاه خداوند ما را در پیشگاه خداوند شفاعت کن

ای ابوجعفر یا محمد بن علی، ای باقر، ای فرزند رسول خدا، یا حجت خدا بر خلق او، یا پروردگار ما و پروردگار ما.

اى ابوجعفر، اى محمد بن على، اى تقسیم كننده علم، اى فرزند رسول خدا، اى حجت خدا بر مردم، اى سرور و سرور ما.

او ما را راهنمایی می کند، برای ما شفاعت می کند و ما را به درگاه خدا می خواند و اولین کسی است که به نیازهای ما پاسخ می دهد.

او را آوردیم و شفاعت گرفتیم و به درگاه خدا به تو پناه بردیم و آرزوی خود را در دست خود به تو عرضه داشتیم.

خدایا ما را در پیشگاه خدا شفاعت کن.

ای مرد بزرگوار در پیشگاه خداوند ما را در پیشگاه خداوند شفاعت کن

یا ابوعبدالله یا جعفر بن محمد، ای فرزند صالح رسول خدا، یا حجت خدا بر خلق، یا مولای ما و مولای ما.

ای ابوعبدالله، ای جعفر بن محمد، ای امام، ای صادق پسر رسول خدا، ای حجت خدا بر قومش، ای سرور و سرور ما.

او ما را راهنمایی می کند، برای ما شفاعت می کند و ما را به درگاه خدا می خواند و اولین کسی است که به نیازهای ما پاسخ می دهد.

او را آوردیم و شفاعت گرفتیم و به درگاه خدا به تو پناه بردیم و آرزوی خود را در دست خود به تو عرضه داشتیم.

خدایا ما را در پیشگاه خدا شفاعت کن.

ای مرد بزرگوار در پیشگاه خداوند ما را در پیشگاه خداوند شفاعت کن

  جلسه علنی مجلس شورای اسلامی / تحقیق و تفحص از لوله کشی 17 آذرماه آغاز شد

یا اباالحسن یا موسی بن جعفر یا الکاظم یا پسر رسول خدا یا حجت خدا بر خلق یا مولا و مولای ما.

اى اباالحسن، اى موسى بن جعفر، اى بزرگ پسر رسول خدا، اى حجت خدا بر مخلوقش، اى سرور و پروردگار ما.

او ما را راهنمایی می کند، برای ما شفاعت می کند و ما را به درگاه خدا می خواند و اولین کسی است که به نیازهای ما پاسخ می دهد.

او را آوردیم و شفاعت گرفتیم و به درگاه خدا به تو پناه بردیم و آرزوی خود را در دست خود به تو عرضه داشتیم.

خدایا ما را در پیشگاه خدا شفاعت کن.

ای مرد بزرگوار در پیشگاه خداوند ما را در پیشگاه خداوند شفاعت کن

اى ابوالحسن، اى على بن موسى، اى خدا، اى فرزند رسول خدا، اى حجت خدا بر خلق، اى پروردگار ما و پروردگار ما.

اى اباالحسن، اى على بن موسى، اى رضا، اى فرزند رسول خدا، اى حجت خدا بر قومش، اى مولاي ما.

او ما را راهنمایی می کند، برای ما شفاعت می کند و ما را به درگاه خدا می خواند و اولین کسی است که به نیازهای ما پاسخ می دهد.

او را آوردیم و شفاعت گرفتیم و به درگاه خدا به تو پناه بردیم و آرزوی خود را در دست خود به تو عرضه داشتیم.

خدایا ما را در پیشگاه خدا شفاعت کن.

ای مرد بزرگوار در پیشگاه خداوند ما را در پیشگاه خداوند شفاعت کن

ای ابوجعفر یا محمد بن علی، ای خدای تقوا، ابن جواد، ای رسول خدا، یا حجت خدا بر خلق او، یا پروردگار ما و پروردگار ما.

اى ابا جعفر، اى محمد بن على، اى حضرت تقى جواد، اى فرزند رسول خدا، اى حجت خدا بر قومش، اى سرور و سرور ما.

او ما را راهنمایی می کند، برای ما شفاعت می کند و ما را به درگاه خدا می خواند و اولین کسی است که به نیازهای ما پاسخ می دهد.

او را آوردیم و شفاعت گرفتیم و به درگاه خدا به تو پناه بردیم و آرزوی خود را در دست خود به تو عرضه داشتیم.

خدایا ما را در پیشگاه خدا شفاعت کن.

ای مرد بزرگوار در پیشگاه خداوند ما را در پیشگاه خداوند شفاعت کن

یا اباالحسن یا علی بن محمد، ای هادی پاک، ای فرزند رسول خدا، یا حجت خدا بر خلق، یا مولای ما و سرور ما.

اى اباالحسن، اى على بن محمد، اى حضرت هادى نقی، اى فرزند رسول خدا، اى حجت خدا بر خلقش، اى سرور و سرور ما.

او ما را راهنمایی می کند، برای ما شفاعت می کند و ما را به درگاه خدا می خواند و اولین کسی است که به نیازهای ما پاسخ می دهد.

او را آوردیم و شفاعت گرفتیم و به درگاه خدا به تو پناه بردیم و آرزوی خود را در دست خود به تو عرضه داشتیم.

خدایا ما را در پیشگاه خدا شفاعت کن.

ای مرد بزرگوار در پیشگاه خداوند ما را در پیشگاه خداوند شفاعت کن

  رئیس جمهور بلاروس: قصد مقابله با اروپا را نداریم

یا ابومحمد، یا حسن بن علی، یا زکی العسکری، یا فرزند رسول خدا، یا حجت خدا بر خلق او، یا مولای ما و مولای ما.

اى ابا محمد، اى حسن بن على، اى زكى عسكرى، اى فرزند رسول خدا، اى حجت خدا بر قومش، اى سرور و سرور ما.

او ما را راهنمایی می کند، برای ما شفاعت می کند و ما را به درگاه خدا می خواند و اولین کسی است که به نیازهای ما پاسخ می دهد.

او را آوردیم و شفاعت گرفتیم و به درگاه خدا به تو پناه بردیم و آرزوی خود را در دست خود به تو عرضه داشتیم.

خدایا ما را در پیشگاه خدا شفاعت کن.

ای مرد بزرگوار در پیشگاه خداوند ما را در پیشگاه خداوند شفاعت کن

یا امر به معروف و حجت گیرنده، ای منتظر مهدی فرزند رسول خدا، یا حجت خدا بر خلقش، یا پروردگار ما و پروردگار ما.

ای وصی امام حسن عسکری و یاد و حجتی شایسته، ای امام قائم، منتظر مهدی فرزند رسول خدا، ای حجت خدا بر قوم او، سرور و سرور ما.

او ما را راهنمایی می کند، برای ما شفاعت می کند و ما را به درگاه خدا می خواند و اولین کسی است که به نیازهای ما پاسخ می دهد.

او را آوردیم و شفاعت گرفتیم و به درگاه خدا به تو پناه بردیم و آرزوی خود را در دست خود به تو عرضه داشتیم.

خدایا ما را در پیشگاه خدا شفاعت کن.

ای مرد بزرگوار در پیشگاه خداوند ما را در پیشگاه خداوند شفاعت کن

بعد بگو:

اى ساداتى و موالى، به تو روى آوردم، وفاى من، و به روز فقر بازگشتم و حاجتم به خداست.

اى سروران و سرورانم، من در روز از شما راهنمايان و ذخاير خود گذشتم و شما از درگاه خدا بي نيازيد.

و نزد خدا نزد شما شفاعت كردم و نزد خدا نزد شما شفاعت كردم، پس آنان نزد خدا مرا شفاعت كردند.

و من به وسيله تو به درگاه خدا پناه بردم و به وسيله تو شفاعت به درگاه خدا آوردم، پس در پيشگاه خدا براي من شفاعت كن.

و مرا از گناهانم در حق خدا نجات ده که تو وسیله من به سوی خدا هستی.

و از او بخواه که مرا از گناهانم نجات دهد که تو وسیله من به سوی خدا هستی

و با محبت شما و قرب شما به نجات از خدا امید دارم، پس به خدا امید یا ساداتی یا اولیاء الله صلی الله علیه و آله وسلم باشید.

و از طریق دوستی و نزدیکی با شما به رستگاری از جانب خداوند امیدوار هستم، پس شما نیز امید من به خداوند، سرورانم، اولیای خدا، که برکت خداوند بر همه آنها باد.

و لعنت خدا بر دشمنان خدا و ستمگران آنها از اول و آخر و امانت پروردگار جهانیان.

و خداوند ظلم كنندگان را كه از دشمنان خدا هستند، چه گذشتگان و چه آنها كه در آينده خواهند آمد، از رحمت خود دور سازد، آمين اي پروردگار جهانيان.

دیدگاهتان را بنویسید