شرایط جدید درخواست تخفیف مجازات در ماده 442 ق.م.ا

به گزارش خبرگزاری موج، جلسه شورای عمومی دیوان عالی کشور روز سه شنبه مورخ 28/04/28 تشکیل شد.

در این جلسه نظر متفاوت دادگاه های کیفری 2 اراک در مورد درخواست تخفیف مجازات در اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت رای با اکثریت اعضا تایید شد. شعبه 108 دادگاه کیفری دو اراک مبنی بر اینکه تقاضای تخفیف مجازات قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر قابل طرح نیست.

طبق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که شاکی خصوصی تجدیدنظر خواهی نکرده باشد امکان پذیر است.

متن رأی در روزنامه رسمی کشور منتشر می شود.

در پایان جلسه شورای عمومی از آقای حسن غفارپور رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور به عنوان قاضی نمونه کشوری تجلیل شد.

  بازگشت رنگ قرمز به نقشه تاج گیلان

دیدگاهتان را بنویسید