بورسیه تحصیلی برای دانشجویان پزشکی

به گزارش فقنا از ایرنا، دانشجویان مجرد پزشکی ماهانه 80 میلیون ریال و دانشجویان متاهل 100 میلیون ریال کمک هزینه دریافت می کنند.

دانشجویان مجرد دستیار پزشکی 60 میلیون ریال و دانشجویان متاهل 80 میلیون ریال دریافت می کنند. همچنین دانشجویان مجرد دندانپزشکی در رشته جراحی فک و صورت 60 میلیون ریال و دانشجویان متاهل این رشته 80 میلیون ریال دریافت خواهند کرد.

کمک هزینه تحصیلی برای دانشجویان مجرد دندانپزشکی 10 میلیون ریال و برای متاهلین 65 میلیون ریال تعیین شده است.

به گفته معاون توسعه و فناوری، آموزش و امور دانشجویی وزارت بهداشت، دوره کارورزی دندانپزشکی مجرد می تواند 11 میلیون ریال و دانشجویان متاهل 18 میلیون ریال در ماه دریافت کنند. در نهایت کارآموزان مجرد پزشکی می توانند 19 میلیون ریال و کارآموزان متاهل 21 میلیون ریال دریافت کنند.

بر اساس دستورالعمل این معاونت، فقط به دانشجویانی که از جاهای دیگر حقوق دریافت نمی کنند، بورسیه می شود.

  ما نباید در جامعه تسلیم فقر و ثروت شویم

دیدگاهتان را بنویسید