قانون «حمل و قاچاق اسلحه» چه می گوید؟

شفقنا- ایران قوانین سختگیرانه ای در زمینه حمل، استفاده و قاچاق سلاح دارد و همه نمی توانند به راحتی از آن استفاده کنند.

به گزارش شفقنا از ایسنا، یکی از قوانین مهم در این حوزه، قانون «مجازات قاچاق سلاح و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» مصوب سال 1390 است. در این قانون آمده است که «قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد کنترل شده، ورود آنها به کشور یا صدور غیرقانونی آنها از کشور» و هدف از سلاح و مهمات در این قانون، انواع سلاح گرم و مهمات است. جنگ سرد و شکار، چه تیراندازی و چه غیرتیراندازی و مهمات مربوطه. در این تبصره همچنین آمده است: «سلاح‌های لیزری و آن دسته از شبه‌سلاح‌هایی که به دلیل شباهت و کاربرد قابلیت جایگزینی سلاح‌ها را دارند، با رعایت مقررات این قانون مشمول مقررات سلاح گرم و سلاح‌های آموزشی و بیهوش‌کننده هستند. اسلحه. “” آنها شکارچی هستند.”
«اقلام کنترل شده» به معنی مواد محترقه، آتش زا، مواد منفجره نظامی و غیرنظامی، مواد شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، بیهوش کننده، بیهوش کننده، ملین، شوکر و تجهیزات نظامی و انتظامی است.
در این قانون «واردات انواع سلاح، مهمات، اشیا و مواد کنترل شده به کشور، صدور آنها از کشور، تولید، مونتاژ، نگهداری، حمل و نقل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله بدون مجوز مراجع ذی صلاح است. جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود.

قانون «مجازات قاچاق سلاح و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» نیز مجازات هایی را پیش بینی کرده است.

هرکس اسلحه گرم یا مهمات یا اسلحه شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را قاچاق کند یا هر یک از آنها را تولید یا مونتاژ یا بفروشد یا توزیع کند به حبس زیر محکوم می شود:
الف) سلاح سرد، اسلحه یا مهمات شکاری، حبس از شش ماه تا دو سال ب) اسلحه سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، حبس از دو تا پنج سال به حبس مؤثر، تا پنج تا ده سال حبس – نیمه. اسلحه گرم و سنگین، مهمات یا اجزاء مؤثر آن به حبس از ده تا پانزده سال
تبصره ـ در صورتی که موضوع جرم موضوع این ماده بیش از یک تصرف یا اجزاء مؤثر چندین تصرف باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

  هفتمین جشنواره رسانه ای در ابو دار در کردستان برگزار می شود

همچنین هر کس سلاح گرم یا مهمات یا قطعات مؤثر یا مهمات آن را به طور غیرقانونی خریداری یا نگهداری کند یا حمل کند یا با آنها معاملات دیگری انجام دهد به حبس زیر محکوم می شود:
الف – سلاح سرد، اسلحه شکاری یا مهمات، حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال دو سال یا از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال جزای نقدی ج) سلاح‌های سبک خودکار، قطعات مؤثر آن یا مهمات، حبس از دو تا پنج سال تی – سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، حبس از پنج تا ده سال.
در تبصره یک قانون نیز آمده است که اگر موضوع جرم موضوع این ماده بیش از یک دست یا اجزاء مؤثر چند دست باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

همچنین در قانون آمده است، دارنده پروانه اسلحه شکاری موظف است پس از انقضای مدت پروانه را تمدید کند و در صورت عدم تمدید ظرف سه ماه پس از انقضای مدت، اسلحه غیرمجاز تلقی می شود و مرتکب از ده تا بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

نکته مهم دیگر برای جرایم مربوط به قاچاق اسلحه و مهمات این است که طبق ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری، جرایم مربوط به قاچاق اسلحه و مهمات در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.

خبر قبلیمراقب مزاحمان باشید؛ تمدید بیمه خودرو ممنوع است

دیدگاهتان را بنویسید