کیفیت هوای اصفهان سالم است / شاخص کیفیت هوا 82

به گزارش خبرگزاری اصفهان موج، وضعیت کیفی هوای امروز در ایستگاه احمدآباد با شاخص 84، استانداری اصفهان با شاخص 95، انقلاب با شاخص 62، باهنر با شاخص 98، پروین با شاخص 74، جی با شاخص 70. ، جی با شاخص 70، رهنان با شاخص 72، فرشادی با شاخص 65، فیض با شاخص 68 و میرزا طاهر با شاخص 61 در وضعیت سالم (زرد) قرار دارند.

همچنین کیفیت هوای ورزشگاه میثاق با شاخص 16 در تهویه مطبوع پاک (سبز) است و دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه های خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست.

در حال حاضر تنها ایستگاه فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفیت هوا در استان به استثنای اصفهان، مبارکه، شاهین شهر و سجزی در شاخص کیفیت هوای شاهین شهر با عدد 71، مبارکه با عدد 92 و سجزی با عدد 90 در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارند.

شاخص کیفیت هوا صفر تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس، 151 تا 200 ناسالم برای عموم مردم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 بسیار خطرناک است.

  جو بایدن، یکی از بنیانگذاران آمازون، متهم به دادن آدرس اشتباه توییتر شده است

دیدگاهتان را بنویسید