کیفیت هوای اصفهان سالم است / شاخص کیفیت هوا 60

به گزارش خبرگزاری اصفهان موج، وضعیت کیفی هوا امروز در ایستگاه احمدآباد با شاخص 63، استان با شاخص 68، انقلاب با شاخص 78، باهنر با شاخص 64، پروین با شاخص 72، خرازی با شاخص 58، رودکی با شاخص 53، رهنان با شاخص 62، کاوه با شاخص 94 و میرزا طاهر با شاخص 83 در وضعیت. هوای تازه (زرد) هستند.

دستگاه سنجش کیفیت هوا هم اکنون در ایستگاه J با شاخص 14، فرشادی با شاخص 16، فیض با شاخص 18 و ورزشگاه میثاق با شاخص 47 در حالت خالص (سبز) قرار دارد.

در حال حاضر ایستگاه های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفیت هوا در استان به استثنای اصفهان، مبارکه، شاهین شهر و سجزی، شاخص کیفیت هوا در ایستگاه مبارکه با شاخص هوای پاک 29 (سبز) و شاخص کیفیت هوای شاهین شهر با عدد 62 و ایستگاه سجزی با شاخص 68 در تهویه مطبوع سالم است (زرد).

شاخص کیفیت هوا صفر تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس، 151 تا 200 ناسالم برای عموم مردم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 بسیار خطرناک است.

  حضرت آیت الله نوری همدانی: عفاف و حجاب باید در جامعه بیشتر مورد توجه قرار گیرد

دیدگاهتان را بنویسید