حامد سلطانی رئیس کارگروه دیپلماسی بین المللی و شهری مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران شد.

به گزارش موج یزد، حامد سلطانی مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد به عنوان رئیس کارگروه دیپلماسی بین المللی و شهری کمیته مدیران ارتباطات و امور بین الملل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران انتخاب شد.

بیست و نهمین جلسه کمیته ارتباطات و امور بین الملل مجمع شهرداران ایران با حضور مدیران ارتباطات شهرداری های 20 گانه پایتخت برگزار و حامد سلطانی رئیس کارگروه دیپلماسی بین المللی و شهری شد.

در این جلسه دکتر محمدانی رئیس مرکز ارتباطات و روابط بین الملل شهرداری تهران به عنوان رئیس کمیته ارتباطات و مدیران امور بین الملل مجمع کلانشهرهای ایران انتخاب شد.

همچنین در این مجمع، رؤسا و اعضای کارگروه های شش گانه کمیته شامل کارگروه های رسانه، رسانه های اجتماعی و تولید محتوا، دیپلماسی بین المللی و شهری، تبلیغات و برندسازی شهری و کارگروه روابط عمومی و نظرسنجی حضور دارند. با 20 رای در ایران انتخاب شد.

بر این اساس، مهندس حامد سلطانی، مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری میراث جهانی یزد با اکثریت آرا به ریاست کارگروه دیپلماسی بین المللی و شهری کمیته ارتباطات و مدیران امور بین الملل مجمع کلانشهرهای ایران انتخاب شد. مدیران حاضر در جلسه

علاوه بر یزد که به عنوان رئیس این کارگروه انتخاب شد، مدیران ارتباطات و امور بین الملل شهرداری های کرج، مشهد، اصفهان، کرمان، قزوین و بندرعباس نیز در کارگروه بین المللی و دیپلماسی بین المللی کمیسیون عضویت دارند. مدیران ارتباطات و امور بین الملل.

حامد سلطانی همچنین به عنوان عضو کارگروه توسعه و توسعه راهبردی کمیته مدیران ارتباطات و امور بین الملل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران انتخاب شد.

  باید ببینید: اخبار ویژه امروز

دیدگاهتان را بنویسید