صدور 4381 پروانه ساختمانی در 9 ماهه امسال در پایتخت

به گزارش موج نیوز، حامد سلیمی با مقایسه تعداد پروانه های صادر شده در 9 ماهه امسال با مدت مشابه سال گذشته، گفت: از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه امسال 4381 پروانه ساختمانی صادر شده است که این تعداد پروانه ساختمانی صادر شده است. در مدت مشابه سال گذشته است. موارد 5344.

وی ادامه داد: در زیربنای ساخت و ساز در 9 ماهه امسال حدود 7 میلیون و 65 هزار مترمربع پروانه ساختمانی صادر شده است. این عدد برای مدت مشابه سال گذشته حدود 8 میلیون و 38 هزار متر مربع است. بنابراین ما شاهد کاهش حدود 12 درصدی ساخت و ساز در تهران از نظر مساحت هستیم.

سلیمی تصریح کرد: از تعداد پروانه های صادر شده در 9 ماهه امسال 4.08 فقره در ر (مسکونی)، 273 فقره در م (تجاری، اداری و مسکونی)، 96 فقره در حوزه کار و فعالیت است.

وی افزود: از مجموع پروانه های صادر شده در سال گذشته چهار هزار و 923 فقره در حوزه مسکونی، 313 فقره مختلط و 107 فقره در حوزه کار و فعالیت است.

سلیمی با اشاره به فراوانی تعداد پروانه ها نسبت به تعداد قطعات مشاع در هر منطقه 1400، گفت: منطقه 21 در 9 ماهه امسال برای 0.91 درصد از املاک منطقه پروانه صادر کرده است که بیشترین درصد را داشته است. پروانه ها بر حسب تعداد قطعاتی از کل منطقه و سپس در ردیف دوم و سوم به ترتیب منطقه 22 با 0.80 درصد و منطقه 3 با 0.66 درصد قرار دارند. منطقه 18 با 0.25 درصد کمترین درصد پروانه را نسبت به تعداد قطعات در کل منطقه دارد.

  ریاست مادام العمر نظربایف بر شورای امنیت لغو شد

وی ادامه داد: همچنین در سال 1378 بیشترین درصد پروانه ها نسبت به کل قطعات هر منطقه مربوط به منطقه 22 با 1.54 درصد، سپس منطقه 21 با 1.20 درصد و منطقه 15 با 0.87 درصد بوده است. در همین سال مناطق 18 و 12 با 0.36 درصد کمترین درصد پروانه را نسبت به تعداد قطعات در کل منطقه به خود اختصاص داده اند.

وی در خصوص فراوانی ساخت و ساز در مناطق 22 گانه گفت: در 9 ماهه امسال مناطق 22، 4 و 1 بیشترین پروانه ساختمانی و مناطق 9، 19 و 10 کمترین پروانه ساختمانی را دریافت کردند. در مدت مشابه سال گذشته بیشترین مناطق 4، 5 و 3 و کم‌ترین مناطق 10، 13 و 11 بوده است.

مدیرکل تدوین، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران با اشاره به فراوانی صدور پروانه در مناطق 22 گانه گفت: در 9 ماهه سال 1400 بیشترین تعداد پروانه صادر شده که 465 فقره در مناطق 15 و 442 مورد منطقه 4 و 280 در منطقه 2، همچنین منطقه 22 با 108 مورد کمترین تعداد پروانه در این مدت را به خود اختصاص داده است.

سلیمی بیان کرد: در 9 ماهه سال 99 بیشترین فراوانی صدور پروانه در منطقه 15 با 680 مورد، منطقه 4 با 447 مورد و منطقه 14 با 366 مورد بوده است. کمترین تعداد مجوز مربوط به منطقه 9 با 103 مورد است.

وی در خصوص مجوزهای صادر شده در مناطق 22 گانه گفت: در 9 ماهه امسال برای منطقه یک (212)، منطقه د (280)، منطقه سه (202)، منطقه چهار (442)، منطقه پنج (188 فقره) ، منطقه شش (120 مورد)، منطقه هفت (199 مورد)، منطقه هشت (258 مورد)، منطقه نهم (118 مورد)، منطقه دهم (157 مورد)، منطقه یازده (146 مورد)، منطقه دوازده (120 مورد)، منطقه 13 (158)، شهرستان 14 (241)، شهرستان 15 (465)، شهرستان 16 (173)، شهرستان 17 (200)، شهرستان 18 (123)، شهرستان 19 (131) مورد بیست، شهرستان 20 (185 مورد) ) ، منطقه بیستویک (155 واحد) و ناحیه بیست و دو (108 واحد) مجوز صادر شده است.

  دادگاه استیناف لیبی خلیفه حفتر را به رقابت بازگرداند

سلیمی تاکید کرد: آمار ارائه شده بر اساس تنوع و تعداد املاک واقع در محدوده جغرافیایی منطقه 22 است و ملاک برتری و ارزیابی مناطق 22 گانه در صدور مجوز نیست.

دیدگاهتان را بنویسید